Skriv ut

 

Informasjon om byggesak

 

Avfallsplan

 

Hva er en "avfallsplan"?

Avfallsplan er en plan som beskriver hvordan bygge- og rivingsavfall blir kartlagt, sortert på byggeplassen og at avfallet blir levert til lovlig mottaksanlegg.

 

Hvem er ansvarlig for å utarbeide avfallsplan?

Ansvarlig søker må påse at det blir utarbeidet avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse, sluttrapport for avfallshåndtering og innhentet dokumentasjon for faktisk disponering av avfall.

 

Når skal avfallsplan brukes?

  1. Oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider 300 m² bruksareal
  2. Rehabilitering i form av fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 100 m² bruksareal
  3. Riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m² bruksareal
  4. Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, rehabilitering eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall.

Ved vurderingen av om areal- eller vektgrensen i første ledd er overskredet, skal tiltak som berører flere bygninger, konstruksjoner eller anlegg vurderes under ett.

 

Hva skal foreligge som dokumentasjon i tilknytning til tiltaket?

  • Utarbeidet avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse
  • Dokumentasjon for den faktiske disponeringen av avfallet skal fortløpende registreres
  • Utarbeidet sluttrapport med dokumentasjon for den faktiske disponeringen av avfallet skal utarbeides.

 

Hva skal sendes til kommunen?

  • Sluttrapport med dokumentasjon for den faktiske disponeringen av avfallet skal sendes inn ved anmodning om ferdigattest. Ferdigattest vil ikke bli gitt hvis denne dokumentasjonen ikke er komplett.

Kommunen kan føre tilsyn med tiltaket og be om at dokumentasjon for avfallshåndteringen blir sendtd inn.

 

Blanketter for avfallsplaner

 

Lenker

 Saltenkom.no - Infoportal for kommunene i Salten. Utvikling: Jan Ivar Karlsen