Skriv ut

 

*
Alle felt merket med * må fylles ut.

Kryss av for hva bestillingen gjelder: *
Situasjonskart (papirkart)
Situasjonskartet er et detaljert, teknisk papirkart som viser situasjonen til en eiendom og området rundt. Kartet kan inneholde bl.a: bygninger, veier, høydekurver, jernbane, vann, eiendomsgrenser, plangrenser. I tillegg medfølger planbestemmelser, naboliste, samt informasjon om eiendommens areal.
Teknisk VA-kart
Oversikt over vann og avløp i området omkring en valgt eiendomsadresse.
Digital prosjekteringspakke - (gebyr)
Prosjekteringspakke inneholder digitale kartdata som trengs ved prosjektering av bygninger. En prosjekteringspakke omfatter som regel kun den aktuelle eiendommen med tilhørende naboer.
Digitalt kartsalg - (gebyr)
Dataene inneholder digitale kartdata over et større område, og som trengs ved (om)regulering.


 
Kartformål:
Eiendomsadresse:
*
Gnr:
*
Bnr: * :
Seksjonsnr:
Festenr:
Annet:

 Samme som postadresse

Postadresse:

Fakturaadresse:

Navn / firmanavn: *
Navn / firmanavn:
Gateadresse/stedsnavn: *
Adresse:
Postnr: *
Postnr:
Poststed: *
Poststed:
Telefon:
E-post: *

Informasjon om byggesak

 

Søknad uten ansvarsrett

Hvis du ønsker å sette i gang et mindre byggetiltak på eiendommen din, må du søke om tillatelse fra kommunen. Mindre tiltak på bebygd eiendom kan du søke om uten å ha noe foretak som ansvarlig.

Du som tiltakshaver skal påse at tiltaket er i samsvar med plan- og bygningsloven og tilhørende bestemmelser, kommune-, regulerings- og bebyggelsesplan samt kommunale vedtekter.


Hva er et mindre byggetiltak?


 1. Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². Tilbygget kan i tillegg ha kjeller.
 2. En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse. Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) må ikke være over 70 m². Bygningen kan oppføres i inntil en etasje og kan i tillegg ha kjeller.
 3. Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet, for eksempel å gjøre om en kjellerbod til kjellerstue.
 4. Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m² montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng. Skiltet må ikke utgjøre noen fare for personsikkerheten. Det kan ikke monteres flere skilt på samme sted eller på samme fasade.
 5. Antennesystem med høyde inntil 5,0 m. Antennen må ikke utgjøre noen fare for personsikkerheten.  eller når flere antennesystemer skal plasseres på samme sted eller på samme fasade.

 

Veiledning


Kontakt om nødvendig byggesaksinformasjonen (servicekontoret) i din kommune eller send en e-post til postmottak for nærmere informasjon.

 

Hva må jeg sende inn?


 1. Søknadsblankett (blankett 5153).
 2. Kvittering for nabovarsling (blankett 5155 og 5156).
 3. Nabovarsel, blankett 5154 sendes til berørte naboer.
 4. Fagmessig utførte tegninger av planer, snitt og fasader.
 5. Situasjonskart påført tiltaket og aktuelle avstander. I noen kommuner må du bestille på forhånd. Kart kan bestilles her.
 6. Skal det graves i kommunal vei eller grunn må det også sendes inn gravemelding. Samme gjelder dersom det ligger kommunale ledninger over tomten eller nær tiltaket.

Vi anbefaler at du bruker ByggSøk for å fylle ut søknaden.

Aktuelle blanketter kan skrives ut her

 

Søknadsbehandlingen


 1. Kommunens postmottak mottar søknaden med nødvendig dokumentasjon, og journalfører og scanner dokumentene i kommunens saksbehandlingssystem.
 2. Byggesaksavdelingen mottar søknaden.
 3. Dokumentasjonen gjennomgås. Eventuell tilbakemelding om mangler sendes ut.
 4. Søknaden samordnes med andre myndigheter.
 5. Saksbehandler behandler saken når eventuelle mangler er rettet og saken er komplett.
 6. Vedtaksbrev sendes ut.
 7. Giro for saksbehandlingsgebyr sendes ut.

Hvis søknaden er fullstendig og i samsvar med alle regler kan kommunen fatte vedtak direkte.

 

Saksbehandlingstid

En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon fra vilkårene i lov, forskrift eller arealplan skal avgjøres av kommunen innen 12 uker.

Hvis det i tillegg ikke har kommet merknader fra naboer / gjenboere og det ikke er nødvendig med uttalelser fra annen myndighet, skal kommunen avgjøre saken innen 3 uker. Hvis kommunen ikke har avgjort søknaden før fristen har gått ut, regnes tillatelse for gitt under forutsetning av at det du søker om ikke er i strid med reglene. Har det derimot kommet protester fra naboer / gjenboere og kommunen ikke har gjort vedtak innen treukersfristen, kan du ikke regne tillatelse for gitt.

Har du ikke mottatt naboprotester eller søkt om dispensasjon, og ikke hørt noe fra kommunen innen 3 uker, bør du kontakte kommunens byggesaksavdeling før du eventuelt setter i gang byggetiltaket.

Tidsfrister regnes fra søknaden er komplett.


Koster det noe?

Det vil bli ilagt et gebyr for behandlingen av søknaden. Gebyrregulativ er fastsatt av kommunestyret. Vær oppmerksom på at det også er gebyr for tilkobling til vann- og avløp. Dette kan også gjelde for tilbygg. Sjekk med din kommune.

 

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage skriftlig til kommunen innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Forklar hva du klager på og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen som avgjør om klagen skal tas til følge.


Arbeidet ferdig?

Når arbeidet er ferdigstilt skal du sende inn søknad om ferdigattest (blankett 5167). Du kan sende inn søknaden om ferdigattest med epost til kommunens postmottak.Saltenkom.no - Infoportal for kommunene i Salten. Utvikling: Jan Ivar Karlsen