Skriv ut

 

Informasjon om byggesak

 

Søknad med ansvarsrett

Før du går i gang med for eksempel å bygge, rive eller grave på din eiendom, må du ha en tillatelse fra bygningsmyndighetene. Byggereglene er omfattende, og stiller store krav til den som skal søke.


Når må du søke?

Søknad om tillatelse til tiltak skal i utgangspunktet innsendes for behandling for alle typer tiltak på en eiendom. Enkelte tiltak er helt fritatt fra søknadsplikten, for andre tiltak er kan tiltakshaver søke selv. Kommunene har utarbeidet liste over hvilke tiltak som faller inn under fritak og melding. Dersom tiltaket du ønsker oppført ikke står på listene, er det sannsynligvis søknadspliktig.


Når får du svar?

Behandlingstiden varierer litt mellom kommunene i Salten, og varierer også etter årstiden samt behandlingsform. Det kommer som regel flest søknader inn til kommunene om våren og sommeren, og behandlingstiden på disse årstidene kan derfor være lengre enn ellers i året. Din kommunen kan gi deg nærmere informasjon om behandlingstiden.


Hva koster det?

Det vil bli ilagt gebyr for behandling av byggesøknaden. Gebyrregulativet er fastsatt av kommunestyret. Du kan få nærmere opplysninger om ditt gebyr ved henvendelse til kommunen. Vær oppmerksom på at det også påløper gebyr for tilkobling til vann- og avløp, dette kan også gjelde for tilbygg. Sjekk med din kommune. 

Gebyrene for kommunene finner du her


Når kan jeg begynne?

Først når du har mottatt en igangsettingstillatelse kan arbeidene starte opp. Vær oppmerksom på at en rammetillatelse ikke er en igangsettingstillatelse.


Hvordan går du i gang?

Før du kan begynne å utføre bygge- eller anleggsarbeid på din eiendom må du ha tillatelse fra myndighetene. Sammen med en ansvarlig søker utarbeider dere søknaden. Dersom prosjektet er stort eller det er spørsmål som må avklares med kommunen før søknad kan innsendes, bør det avholdes en forhåndskonferanse.


Ansvarlig søker

Du kan altså ikke selv søke om tillatelse til å utføre arbeid som er søknadspliktige etter pbl § 20-1. Et firma må påta seg oppgaven som ansvarlig søker. Et slikt firma er for eksempel en arkitekt, bygningsingeniør eller en byggmester. Ansvarlig søker skal godkjennes av kommunen. Dette gjøres som regel i forbindelse med behandlingen av søknaden.

Når du har valgt deg en ansvarlig søker, vil søkeren hjelpe deg i form av å utarbeide søknaden. Den ansvarlig søkeren tar ofte kontakt med kommunen for å få oversendt nødvendige dokumenter som situasjonskart, regulerings-bestemmelser og eventuell annen informasjon.

  • Ansvarlig søker er ansvarlig for å sende inn en komplett søknad og er kommunens kontakt til ditt prosjekt.
  • Krav til ansvarlig søker finner du i Byggesaksforskriftens § 12-2.  

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden skal inneholde nødvendig dokumentasjon om prosjektet og aktørene i prosjektet til at kommunen kan foreta en behandling. Det er i søknadsskjema laget en liste over vedlegg, som gir en pekepinn på hva kommunen ønsker å få inn. Ansvarlig søker skal ha kunnskap om hva som i henhold til forskriftene kreves av dokumentasjon. Kommunen kan også gi ytterligere opplysninger.

Dokumentasjon som skal følge søknaden:

 

Hva mer bør jeg vite?

Plan- og bygningsloven er i stor grad fokusert på å heve kvaliteten på det som blir bygget. Gjennom søknadsbehandlingen i kommunen blir foretakenes kvalifikasjoner kontrollert. Det stilles nå større krav til de profesjonelle aktørene, det bør du også gjøre. 

Loven vektlegger også estetikk. Husk at bygningene lever lengre enn de som oppførte dem, og at bygninger i stor grad påvirker vårt offentlige rom. Vil du lese mer om estetikk anbefaler vi å ta en titt på veilederen om "Estetikk i plan- og byggesaker". Også byggeskikkveilederen til Frogn kommune er et godt hjelpemiddel.


Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse?

Før en ny bygning tas i bruk skal det foreligge ferdigattest utstedt av bygningsmyndighetene i kommunen. Unntaksvis kan det utstedes en midlertidig brukstillatelse. 

 

Det er altså ulovlig å ta i bruk nye bygninger uten at det foreligger tillatelse til dette fra bygningsmyndighetene i kommunen

 Saltenkom.no - Infoportal for kommunene i Salten. Utvikling: Jan Ivar Karlsen