Skriv ut

 

Informasjon om byggesak

 

Tilsyn

Kommunen har ansvar for å føre tilsyn med at plan- og bygningslovgivningen overholdes i kommunen. Loven overlater gjennom ansvarsrettsreglene et omfattende ansvar til aktørene i byggesaken. Ansvaret er basert på tillit og erklæringer. Det er derfor viktig at kommunen påser ved tilsyn at regelverket følges.

Tilsyn kan gjennomføres på mange måter og har flere formål. Tilsynet skal avdekke om aktørene i byggesaken gjennomfører sine oppgaver i henhold til ansvarsretten slik at tiltaket blir i samsvar med bestemmelser og tillatelse. Når tilsynet avdekker sviktende rutiner hos foretaket og disse forbedres, vil det bidra til at mulighetene for at feil reduseres i fremtidige byggeprosjekter. Videre vil tilsyn kunne avdekke feil tidlig i byggeprosessen. Dette vil være ressursbesparende både for prosjektdeltakerne og for kommunen som slipper å følge opp regelbrudd i ettertid. Endelig vil tilsynet av de ovennevnte grunner også redusere de samfunnsmessige kostnadene som følge av at det blir færre byggefeil.

Hva er tilsyn?

Tilsyn er å påse at bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven følges.

Det kan f.eks. være besiktigelse, stikkprøver av enkelte valgte løsninger i prosjekteringen eller utførelsesfasen, tilsyn i prosjektets dokumenter (f.eks. prosjekteringsgrunnlag, sjekklister m.m.), intervju, gjennomgang av foretakenes kontrollsystemer sammen med inspeksjon på byggeplassen.

Tilsyn kan skje enten uanmeldt eller ved at det varsles på forhånd. Kommunen står fritt ved valg av fremgangsmåte og metode.

 

Tre hovedformer for tilsyn

Selv om tilsyn kan gjennomføres ved bruk av en rekke metoder, er det vanlig å gruppere tilsynsformene i 3 hovedkategorier:

 

Revisjonstilsyn

Gjennomgang av foretakets kontrollrutiner samt en kartlegging av foretakets regelverksforståelse. Samtidig foretas det en inspeksjon av kontrolldokumentasjonen fra prosjekteringen eller utførelsen for å kunne konstatere at kontroll faktisk er gjennomført.

 

Dokumenttilsyn

Gjennomgang av foretakets kontrolldokumentasjon som bes innsendt kommunen.

 

Inspeksjonstilsyn

Gjennomgang av kontroll av prosjektering og det utførte tiltaket vurdert opp mot prosjekteringsforutsetningene og kontrolldokumentasjonen. Eventuelt synfaring på tomt eller byggeplass.

Overgangen mellom de enkelte tilsynsformene er ikke skarp. I visse tilfeller vil det kunne være nødvendig å rette tilsyn mot flere foretak i samme byggesak eller anvende andre tilsynsmetoder.

 

Se ogsåSaltenkom.no - Infoportal for kommunene i Salten. Utvikling: Jan Ivar Karlsen