Skriv ut

 

Tiltak som er unntatt fra saksbehandling

På bebygde eiendommer kan en del byggearbeid bli utført uten at det er nødvendig å sende inn søknad. Generelt gjelder at tiltakene er mindre, at de ikke fører til fare, at de ikke er til urimelig ulempe for omgivelsene og for almenne interesser. Dette finner du i plan- og bygningslovens § 20-3.

Helt konkrete tiltak er listet opp i byggesaksforskriftens § 4. Flere detaljer beskrevet i veilederen til forskriften. I tillegg har enkelte kommuner i Salten laget egne veiledere for tiltakstyper det ofte er spørsmål om.

Tiltakshaver skal påse at tiltaket er i samsvar med plan- og bygningsloven og tilhørende bestemmelser, kommune-, regulerings- og bebyggelsesplan samt kommunale vedtekter.

Ønsker du en bekreftelse fra kommunen om et tiltak kan untas må du sende inn en forspørsel som inneholder en beskrivelse av tiltaket, enkle tegninger og et kartutsnitt der tiltaket er tegnet inn og målsatt.

Snakk med nabo før du setter opp tiltak.


Aktuelle lenker


De vanligste forholdene du må påse er i orden


  • Tiltak som krever dispensasjon fra lov, forskrift eller plan f.eks. i marka og strandsonen er ikke fritatt.
  • At tomtens tillatte grad av utnytting ikke overstiges.
  • Når annet ikke fremgår skal tiltaket være plassert mer enn 4 meter fra nabogrense.
  • At tiltaket ikke blir plassert i strid med regulert byggegrense mot vei.
  • At tiltaket har en god estetisk utforming, (jf. pbl §§ 29-1 flg.)
  • At tiltaket oppfyller byggtekniske krav (iht. TEK 10).


Saltenkom.no - Infoportal for kommunene i Salten. Utvikling: Jan Ivar Karlsen