Skriv ut

 

Velg tjeneste i listen


Anleggseiendom

Når det etableres en eiendom over eller under en annen eiendom, defineres dette i matrikkelloven som en anleggseiendom eller volumeiendom. Se eksempler:

 

 

 

Anleggseiendommen fradeles og opprettes som en egen matrikkelenhet (eiendom) med eget matrikkelnummer; dvs. gårdsnummer og bruksnummer.


Vilkår


 • Må være knyttet til en bygning der det foreligger godkjenning i henhold til plan- og bygningsloven.
 • Bygningen/konstruksjonen må strekke seg inn under eller over en annen eiendom og
 • Eiendommen over/under må kunne benyttes som en selvstendig bruksenhet.
 • Anleggseiendom kan ikke ikke opprettes dersom bygningen kan etableres som en eierseksjon.
 • Dersom anleggseiendommen og grunneiendommen skal utnyttes under ett, må det tinglyses en erklæring om at eiendommene ikke kan omsettes eller pantsettes hver for seg.

Hvem kan søke?

Eiendommens hjemmelshaver eller den som er gitt slik fullmakt. Fullmakt må da vedlegges søknaden. Dersom et firma er hjemmelshaver må firmaattest ikke eldre enn 1/2 år vedlegges søknaden.


Hva kan etableres/matrikuleres som en anleggseiendom?


 • En separat bygningsdel som er så klart funksjonelt skilt fra andre deler av bygningen at det ikke er hensiktsmessig at den inngår i et eierseksjonssameie.
 • Festegrunn skal ikke inngå som en del av anleggseiendommen.
 • Anleggseiendom kan ikke opprettes på en slik måte at del av grunneiendommen over/under ikke kan nyttes på en formålstjenlig måte.

Hva må vedlegges søknaden?


 1. Søknadsskjema
 2. Dokumentasjon på byggetillatelse
 3. Beskrivelse av eiendommens ytre begrensinger. Anleggseiendommen kan angis som et volum med x,y,z -koordinater. Det må angis om eiendommen skal ha eiendomsrett videre ned i undergrunnen så langt vanlig eiendomsrett rekker. I de tilfeller grunneiendommen er avskåret for å kunne benytte undergrunnen under anleggseiendommen, skal eiendomsretten gå videre ned i undergrunnen.
 4. Nabovarsel.
 5. Kartutsnitt som viser omsøkt eiendom. Hent utsnitt fra kartportal for Salten.
 6. Veirett Anleggseiendommen må evt. være sikret nødvendig veirett over annen eiers grunn.
 7. Erklæring. Dersom anleggseiendommen og grunneiendommen skal utnyttes under ett må det utarbeides en erklæring som sikrer at eiendommene ikke kan omsettes eller pantsettes hver for seg.

Vedtak etter plan- og bygningsloven

Vedtak om opprettelse av anleggseiendom fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven. Vedtaket stiles til søkeren med kopi til eventuelle parter som har hatt innsigelser til søknaden.


Oppmålingsforretning

Når delingstillatelse blir gitt og eventuelle vilkår for delings oppfylt, avholdes det en oppmålingsforretning der eiendommens yttergrenser klarlegges.


Eiendommen føres inn i matrikkelen og tinglyses

Etter oppmålingsforretningen registreres anleggseiendommen inn i matrikkelen og oversendes til Statens kartverk for tinglysing sammen med evt. nødvendige erklæringer. Når anleggseiendommen er tinglyst, skal kommunen utferde et matrikkelbrev som sendes den som har rekvirert fradelingen.


Gebyr

Arbeid med delesak er gebyrbelagt, se kommunens gebyrregulativ for kart- og oppmålingsarbeider. Tinglysingsgebyr kommer i tillegg.

 Saltenkom.no - Infoportal for kommunene i Salten. Utvikling: Jan Ivar Karlsen