Skriv ut

 

Velg tjeneste i listen


Deling av eiendom

Ved deling av eiendom, blir et areal av en eksisterende eiendom fradelt, opprettet som en egen eiendom (ny matrikkelenhet) og tildelt eget matrikkelnummer; dvs. gårdsnummer og bruksnummer. Den nye eiendommen registreres i grunnboka og i matrikkelen (eiendomsregister og eiendomskart). Bestemmelser omkring deling av eiendom finnes i plan- og bygningsloven(pbl) og matrikkelloven. 

For fradeling av eiendom over eller under bakken, se anleggseiendom.
For fradeling av en eiendom som skal leies/festes bort i mer enn 10 år, se festetomt.
For fradeling av et areal som skal tillegges en annen eiendom, se arealoverføring.


Hvem kan søke om deling?

Søknad om deling og rekvirering av oppmålingsforretning kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen forlanges det vedlagt firmaattest av nyere dato.

Søknad om deling skal inneholde:

  1. Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søknaden må underskrives av samtlige hjemmelshavere.

  2. Situasjonskart; her skal det fremgå hvordan man ønsker å dele

  3. Nabovarsel


Saksgang

Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi en enkel gjennomgang av saken. Er det mangler i saken, orienterer vi om dette. Trenger søknaden behandling/uttalelser fra andre offentlige instanser, sørger kommunen for innhenting av disse. Søkes det om fradeling av en landbrukseiendom, må søknaden også behandles av landbruksmyndighetene i henhold til Jordloven § 12.


Følgende vilkår må være oppfylt:

  • En fradeling må være i henhold til gjeldende arealplan.

  • Tomtens form og størrelse må være skikket til bebyggelse. Gjelder både ny tomt og avgivertomta.

  • Ny byggetomt må være sikret lovlig atkomst og avkjørsel til offentlig vei.

  • Ny byggetomt må være sikret lovlig bortledning av avløpsvann.


Vedtak etter plan- og bygningsloven

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven. Vedtaket stiles til søkeren med kopi til eventuelle parter som har hatt innsigelser til søknaden.


Oppmålingsforretning

Når delingstillatelse blir gitt, rekvisisjon om oppmålingsforretning er mottatt og eventuelle vilkår for delingen oppfylt, måles eiendommen opp. Hjemmelshaver og eierne til tilstøtende eiendommer får skriftlig varsel minst to uker før oppmålingsforretningen finner sted. Det føres en protokoll der det framgår hvem som møtte, om det var enighet/uenighet i påviste grenser og eventuelt andre forhold som kom opp under oppmålingsforretningen.


Eiendommen føres inn i matrikkelen og tinglyses

Etter oppmålingsforretningen føres den nye eiendommen (ny matrikkelenhet) inn i matrikkelen og oversendes til Statens kartverk for tinglysing sammen med evt. nødvendige erklæringer.
Når den nye eiendommen (matrikkelenheten) er tinglyst, skal kommunen utferde et matrikkelbrev som skal sendes den som har rekvirert fradelingen.


Gebyr

Arbeidet med en delesak er gebyrbelagt, se kommunens gebyrregulativ for kart- og oppmålingsarbeider. 

I tillegg kommer tinglysningsgebyr.

 Saltenkom.no - Infoportal for kommunene i Salten. Utvikling: Jan Ivar Karlsen