Skriv ut

 

Dispensasjon


Dispensasjon er en særskilt tillatelse gitt på bakgrunn av en skriftlig søknad om varig eller midlertidig å kunne fravike fra bestemmelser i plan- og bygningsloven, tilhørende forskrift eller vedtekt, reguleringsplaner og -bestemmelser.


Hvordan søke om dispensasjon?

Når tiltakshaver/søker ønsker å gjennomføre et tiltak i strid med plan- og bygningsloven/planer, må han søke om dispensasjon. Søknad med begrunnelse skrives på eget ark og vedlegges saken. Det må i tillegg avmerkes på nabovarselet og gjenparten av nabovarselet at det søkes om dispensasjon.


Når kan dispensasjon gis?

I henhold til plan og bygningsloven ยง 19-1 kan det søkes om dispensasjon. En søknad om dispensasjon skal være begrunnet og følgende kriterier må være ivaretatt for at dispensasjon skal kunne gis:

  • hensynene som ligger til grunn for bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, må ikke bli vesentlig tilsidesatt
  • fordelene med tiltaket må etter en samlet vurdering være klart større enn ulempene med tiltaket.

Kan jeg få midlertidig dispensasjon?

Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Dette innebærer at søkeren ved dispensasjonstidens utløp enten må fjerne eller endre det utførte uten kostnader for kommunen. Dispensasjon kan gjøres betinget av en erklæring der også eier (fester) for sin del aksepterer slike forpliktelser. Erklæringen kan kreves tinglyst. Den er bindende for panthavere og andre rettighetshavere i eiendommen uten hensyn til når retten er stiftet og uten hensyn til om erklæringen er tinglyst.

 Saltenkom.no - Infoportal for kommunene i Salten. Utvikling: Jan Ivar Karlsen