Skriv ut

 

Velg tjeneste i listen


Grensejustering/makeskifte

For å rette opp ulagelige grenser mellom eiendommer kan man foreta en grensejustering. Av hensyn til panterett er det bare mindre arealer som kan overføres mellom eiendommene.

Ved grensejustering/makeskifte kan bare mindre arealer overføres mellom de aktuelle eiendommene, jf. matrikkelloven § 16 og matrikkelforskriften § 34. Større arealer kan overføres ved arealoverføring eller fradeles og senere eventuelt sammenslås. Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer økes eller reduseres med inntil 5 prosent av den minste eiendommen, men maksimalt 500 m². En enhet kan likevel ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justeringen. Grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte enhetene med mer enn folketrygdens grunnbeløp. 1G

Med makeskifte menes gjensidig overføring av areal mellom to eiendommer. Arealene skal være noenlunde like i størrelse og verdi.

Panterett faller bort i areal som avstås fra en matrikkelenhet ved grensejustering, og panterett i matrikkelenhet som får tillagt areal utvides til også å omfatte dette.

Ved grensejustering trenger det ikke utferdiges skjøte, da partenes underskrift i protokollen erstatter dette.


Hvem kan søke?

Grensejustering kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen forlanges det vedlagt firmaattest av nyere dato.


Hva skal søknaden inneholde?

Ved rekvisisjon av grensejustering kan dette skjemaet benyttes. Hvis ikke dette skjemaet benyttes forlanges underskrift av rekvirentene på et annet dokument. Rekvisisjonen skal ha underskrift av registrerte eiere og registrerte festere til de matrikkelenhetene som skal ha endret grense. Søknaden sendes kommunen og skal inneholde forslag til ny grense tegnet inn på kartutsnitt, kopi av målebrev/ matrikkelkart eller situasjonskart.


Saksgang

Etter at søknaden er behandlet og tillatelse gitt, vil varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning bli sendt til hjemmelshavere samt naboer til den aktuelle grensestrekningen. Etter at oppmålingsforretning er avholdt vil det bli utarbeidet matrikkelbrev for eiendommene som har fått endret grense. Matrikkelbrevet blir oversendt søker.


Gebyr

Se kommunens gebyrregulativ for grensejustering. I tillegg kommer gebyr for utstedelse av matrikkelbrev.

 Saltenkom.no - Infoportal for kommunene i Salten. Utvikling: Jan Ivar Karlsen