Skriv ut

 

Velg tjeneste i listen


Oppmålingsforretning

Ved en oppmålingsforretning etter matrikkelloven § 33 kartlegges, justeres, merkes, måles og kartfestes grenser for grunneiendom, anleggseiendom, jordsameie, arealoverføring, uteareal til seksjonert eiendom eller festegrunn (som bortfestes for mer enn 10 år).

Oppmålingsforretningen skal avklare grenser og andre forhold som er nødvendig for matrikkelføringen.


Hvem kan rekvirere?

Oppmålingsforretning kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen forlanges det vedlagt firmaattest av nyere dato.


Saksgang

Rekvirenten og naboer til eiendommen blir innkalt til oppmålingsforretningen pr. brev minst to uker i forkant hvis ikke annet er avtalt. Hvis noen møter i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt til dette. Det avholdes deretter en oppmålingsforretning over eiendommen hvor partene bidrar til å påvise grensene i samsvar med målebrev/skyldelingsforretninger og nye grensemerker blir satt ned i marka. Det skrives en protokoll over hva som er foretatt og partene har 3 ukers klagefrist. I hovedsak blir grensene deretter nøyaktig kartfestet, lagt inn i matrikkelen og matrikkelbrev utstedes.Saltenkom.no - Infoportal for kommunene i Salten. Utvikling: Jan Ivar Karlsen