Skriv ut

 

Klage


Når kan jeg klage på et vedtak ?

Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven §1-9 og matrikkelloven § 46 kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt meldingen om vedtaket regnes å ha kommet frem til Dem. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes til kommunen. Det kan ikke klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan eller ved dispensasjon.


Formkrav til klagen

Klagen må være undertegnet og angi det vedtaket det klages over og de endringer som ønskes i vedtaket. Klagen bør være begrunnet og inneholde alle opplysninger som har betydning for vurderingen av klagen.


Kan tiltaket igangsettes selv om det er innsendt klage?

Selv om det er innsendt klage, kan omsøkt tiltak vanligvis igangsettes. Dersom du mener at tiltaket må vente til klagen er avgjort, kan du i klagen be om "oppsettende virkning" av vedtaket. Kommunen bestemmer om oppsettende virkning skal gis.


Kan jeg få dekket kostnader ved klage?

Vurderer du å klage, kan du søke om å få dekket utgifter til advokatbistand etter reglene for fritt rettsråd. For fritt rettsråd gjelder inntekts- og formuegrenser. Fritt rettsråd gis av praktiserende advokater som også kan orientere om ordningen.

Fører klagen frem, kan du kreve at nødvendige omkostninger ved klagen blir dekket etter bestemmelsene i forvaltningslovens § 36. Også ellers kan det kreves dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å ivareta dine interesse i klagesaken, dersom det finnes rimelig.


Har jeg rett til å se sakens dokumenter og kreve veiledning?

Med de begrensinger som følger av forvaltningslovens §§ 18 og 19 har du rett til å se dokumentene i din sak. Du må i tilfelle henvende deg til kommunen og kan få nærmere veiledning om klagerett samt saksbehandlingsregler og andre regler av konkret betydning for dine rettigheter og plikter innenfor vårt saksområde.

 Saltenkom.no - Infoportal for kommunene i Salten. Utvikling: Jan Ivar Karlsen