Skriv ut

 

Velg tjeneste i listen


Sammenslåing av eiendommer

Flere eiendommer som ligger i samme kommune og har samme hjemmelshaver, kan kreves sammenslått til en eiendom, jf. matrikkellovens § 18. Som hovedregel kreves det at eiendommene grenser til hverandre.

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere. Ved sammenslåing utvides panterett til hele den sammenslåtte eiendom eller festerett.


Hvem kan søke?

Sammenslåing kan kreves av den som har grunnbokshjemmel ved at hjemmelshaver(ne) undertegner på skjemaet, "Krav om sammenslåing". Skjemaet fås her, eller ved henvendelse til kommunens kart- og oppmålingsavdeling/geodataavdeling.


Saksgang

Kommunen kontrollerer at vilkårene for sammenslåing er til stede, og kravet videresendes til tinglysing. Finner tinglysingsmyndigheten at vilkårene foran er oppfylt, anmerkes sammenslåingen i grunnboka. Rekvirenten og kommunen underrettes om utfallet. Panthavere som fra før av ikke er gjort kjent med saken, skal underrettes om sammenslåingen og den nye eiendommens betegnelse.

På samme måte kan flere festeretter sammenslås dersom de ligger på samme grunneiendom. Sammenslåing av festerettigheter kan kreves av hjemmelshaver eller fester, som sender kopi av kravet til andre hjemmelshavere som gis en frist på 2 uker til å uttale seg. Alternativt kan både fester og hjemmelshaver undertegne "krav om sammenslåing". Sammenslåing av festerettigheter kan bare skje dersom festekontraktene for grunnstykkene er likelydende og festerettighetene ligger på samme eiendom.

For sammenslåing av eierseksjoner vises til info om seksjonering og reseksjonering.


Gebyr

Sammenslåing av eiendommer er gebyrfritt.

 Saltenkom.no - Infoportal for kommunene i Salten. Utvikling: Jan Ivar Karlsen